topspill.no
» Annonser » Eiendom » Tomter
Dine annonser

BYGGEKLARE INDUSTRITOMTER VED E6, MIDT I ØSTFOLD

BYGGEKLARE INDUSTRITOMTER VED E6, MIDT I ØSTFOLD
BYGGEKLARE INDUSTRITOMTER VED E6, MIDT I ØSTFOLD
Tillegsinformasjon
Region:Østfold
Dato:31 / 01 / 2011
Sett inn annonse gratis
Kontakt: Øivind Slangsvold Send e-post
Telefon: 69 27 89 02
Beliggenhet
FORRETNING, KONTOR OG INDUSTRI
Etablert industrimiljø sentralt mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.
Kort kjøretid til Oslo.

- 9 da
- 14 da
- 18 da

Byggehøyde 13 meter. Tomtene er opparbeidet med fiberduk og komprimert sprengstein i lagtykkelser 0,6 - 1,5 m. Tomtene ligger på raet, og de fleste bygg bør kunne direktefundamenteres.

Priser fra kr. 550,- pr. m².
Omk. bla. til tinglysning tilkommer.
Beskaffenhet
Beliggenhet/adkomst
Eiendommen ligger på Åkebergmosen, et næringsområde rett ved Missingmyr-krysset og av-/påkjøring E6. Sentralt mellom Østfoldbyene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Ca 10 km fra Moss Lufthavn Rygge. Avkjøring E6 Missingmyrkrysset > Rv118 østover 500 m > til høyre i rundkjøring > etter 200 m til venstre inn Rabben > etter 300 m, på toppen av bakken, deler veien seg i tre. Kjør midterste vei, Åkebergmosen, slakt til venstre > eiendommen på høre hånd rett etter krysset.

Beskrivelse
3 byggeklare tomter på ca. 18 da, 9 da og 14 da. Tomtene er geoteknisk undersøkt, og er opparbeidet ved at matjord er fjernet, fiberduk er utlagt, før området er planert med komprimert sprengstein i lagtykkelser ca. 0,6 til 1,5 m. Tomtene ligger på raet, og de fleste bygg bør kunne direktefundamenteres. Tilknytningsavgift for el. er forskuttert av selger, og er tenkt fordelt på tomtekjøperne.
Alle tomtene er lagt i egne aksjeselskaper, Rabben 1, 2 og 3 AS, uten annen virksomhet, forpliktelser eller ansatte, og det er selskapene som skal selges.

Regulering
Fra reguleringsbestemmelsene siterer vi:
I fareområdet innenfor byggeområdene, kan det anlegges parkeringsplasser, veianlegg og innrettes lagerarealer for tilliggende næringsvirksomhet. Det kan bygges bygninger med bruksareal inntil 50 m2 som bare har tilfeldig eller kortvarig opphold av personer.
§ 4 Spesialområder: Parkbelte i industriområde
Formålet med parkbeltet er å bevare og etablere en avskjerming mellom næringsområdet og Rabbenveien/ eksisterende boliger. Innenfor formålet skal det etableres et tett vegetasjonsbelte med stedstilpasset vegetasjon med en blanding av trær og busker. For å oppnå dette raskest mulig skal eksisterende skogsvegetasjon bevares og videreutvikles der denne finnes og reetableres der den er fjernet.

Området for parkbelte kan ikke bebygges eller brukes til lagring, opplag av snø eller annen fysisk påvirkning som kan være til skade eller hinder for formålet. Parkbeltet
skal ferdigstilles samtidig med opparbeidelsen av næringsområdet. Skjøtsel av området skal foregå i samråd med landbruksforvaltningen i kommunen.
§ 5 Kombinerte formål Forretning, kontor og industri
På området skal for kombinerte formål; Forretning, kontor og industri kan det innredes bebyggelse for næringsmessig bruk som ligger innenfor disse formålene og som tilfredsstiller miljøkravene som er gitt i §6. Dog skal det ikke innredes arealer for detaljhandel med et bruksareal ut over 3000 m2.
Generell total byggehøyde må ikke overstige 13 meter. I deler av bebyggelsen, kan det bygges med inntil 17 meter total byggehøyde. Det skal da tas spesielle hensyn
til plasseringen av disse volumene ved at de plasseres skånsomt i forhold til omgivelsene og med tanke på å få en god volumoppbygging av anlegget. 17 meter byggehøyde kan kun tillates innenfor sone A markert med tekst og grense på plankartet.
Det skal ved vurdering av rammesøknadsprosjektet legges vekt på at bebyggelsen får en god og harmonisk utforming og at materialbruk og fargebruk bidrar til å dempe bebyggelsens fjernvirkning.
Det skal opparbeides parkeringsplasser etter følgende normer:

Industri, verksteder, lager: 6 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal
Kontor: 25 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal
Forretning: 20 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal.
Avhengig av bedriften virksomhet skal det opparbeides parkeringsplasser for lastebiler.
På hvert enkelt tomteområde skal minst 10 % av arealet være opparbeidet som grøntområde. Grøntområdet skal være ferdig opparbeidet ved søknad om brukstillatelse. Det kan dog tas hensyn til vekstsesongen ved vurdering av ferdig opparbeidelse.
Fortløpende i forbindelse med rammesøknad, skal det leveres:
Tomteoppdelingsplan for byggeområdet.
Antydning av utvidelsesmuligheter for den aktuelle virksomheten.
Intern trafikksituasjon.
Parkering for ansatte og besøkende og varelevering.

Interne parkbelter med ny vegetasjon, trær og eksisterende vegetasjon.

Fargebruk og skilting skal angis i rammesøknad.

Det skal legges vekt på at dette ikke virker skjemmende ved for sterk eksponering eller dårlig landskapstilpasning.
Det skal vises hvordan feltets videre utbygging kan betjenes med veier og ledninger.
Utendørs lagring skal ordnes på en tiltalende måte og om nødvendig avskjermes.
Innhegning av tomter skal meldes til kommunen, som skal godkjenne plassering, høyde og konstruksjon av gjerde, forstøtningsmur, vold eller lignende. Plan- og bygningsmyndigheten kan kreve at det settes opp gjerde mot vei eller nabotomt.

Området for parkbelte kan ikke bebygges eller brukes til lagring, opplag av snø eller annen fysisk påvirkning som kan være til skade eller hinder for formålet. Parkbeltet
skal ferdigstilles samtidig med opparbeidelsen av næringsområdet. Skjøtsel av området skal foregå i samråd med landbruksforvaltningen i kommunen.
§ 5 Kombinerte formål Forretning, kontor og industri
På området skal for kombinerte formål; Forretning, kontor og industri kan det innredes bebyggelse for næringsmessig bruk som ligger innenfor disse formålene og som tilfredsstiller miljøkravene som er gitt i §6. Dog skal det ikke innredes arealer for detaljhandel med et bruksareal ut over 3000 m2.
Generell total byggehøyde må ikke overstige 13 meter. I deler av bebyggelsen, kan det bygges med inntil 17 meter total byggehøyde. Det skal da tas spesielle hensyn
til plasseringen av disse volumene ved at de plasseres skånsomt i forhold til omgivelsene og med tanke på å få en god volumoppbygging av anlegget. 17 meter byggehøyde kan kun tillates innenfor sone A markert med tekst og grense på plankartet.
Det skal ved vurdering av rammesøknadsprosjektet legges vekt på at bebyggelsen får en god og harmonisk utforming og at materialbruk og fargebruk bidrar til å dempe bebyggelsens fjernvirkning.
Det skal opparbeides parkeringsplasser etter følgende normer:

Industri, verksteder, lager: 6 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal
Kontor: 25 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal
Forretning: 20 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal.
Avhengig av bedriften virksomhet skal det opparbeides parkeringsplasser for lastebiler.
På hvert enkelt tomteområde skal minst 10 % av arealet være opparbeidet som grøntområde. Grøntområdet skal være ferdig opparbeidet ved søknad om brukstillatelse. Det kan dog tas hensyn til vekstsesongen ved vurdering av ferdig opparbeidelse.
Fortløpende i forbindelse med rammesøknad, skal det leveres:
Tomteoppdelingsplan for byggeområdet.
Antydning av utvidelsesmuligheter for den aktuelle virksomheten.
Intern trafikksituasjon.
Parkering for ansatte og besøkende og varelevering.

Interne parkbelter med ny vegetasjon, trær og eksisterende vegetasjon.

Fargebruk og skilting skal angis i rammesøknad.

Det skal legges vekt på at dette ikke virker skjemmende ved for sterk eksponering eller dårlig landskapstilpasning.
Det skal vises hvordan feltets videre utbygging kan betjenes med veier og ledninger.
Utendørs lagring skal ordnes på en tiltalende måte og om nødvendig avskjermes.
Innhegning av tomter skal meldes til kommunen, som skal godkjenne plassering, høyde og konstruksjon av gjerde, forstøtningsmur, vold eller lignende. Plan- og bygningsmyndigheten kan kreve at det settes opp gjerde mot vei eller nabotomt.

Heftelser/servitutter
D.nr. 3396, tingl. 12.05.1999 LEIEAVTALE
Leietaker: ØSTBYGDA VANNINGSLAG BA

Tilgjengelige bilag som inngår som en del av dette prospekt, og som utleveres på forespørsel:
Utskrift fra Eiendomsregisteret (inkl. pantattest)
Reguleringsvedtekter
<
Dine annonser | Kontakt oss
Alle rettigheter forbeholdt © 2013 TopAnnonser.no